ÁSzF

Adatkezelési tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbiakban Adatkezelési tájékoztató Muskovits Krisztina egyéni vállalkozó www.LelekOsveny.com cím alatt elérhető weboldala igénybevételére vonatkoznak. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja az adatok kezelésével összefüggésben a www.LelekOsveny.com honlapot/és szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználókat/Ügyfeleket a személyes adatok kezeléséről, elveiről és gyakorlatáról; a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban kezeli.

A jelen általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a www.LelekOsveny.com honlapon indított elektronikus megrendelések, jelentkezések alanyaira. Megrendelésre minden olyan természetes és jogi személy jogosult, aki a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szolgáltatások árát megtalálja a www.LelekOsveny.com oldalon. A szolgáltató fenntartja a jogot az árlista egyoldalú módosítására azzal, hogy az adott áron már megrendelt termékek/szolgáltatások ára a teljesítésig nem változtatható meg.

Hírlevél-küldés

Az oldal és tulajdonosa hírlevelek küldését nem végzi.

Felhasználó hozzájárulásai

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap tulajdonosának Muskovits Krisztina egyéni vállalkozó - "Szerző" - szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.

A weblap üzemeltetője mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a  székhely szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Az adatokhoz való hozzáférés: 

A tanácsadói folyamat és egyéb szolgáltatások megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatban az Ön adataihoz a honlap tulajdonosa/Szolgáltató, mint önálló adatkezelő személyesen rendelkezik hozzáféréssel.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő a papíralapú dokumentumokat a konzultáció helyszínéül szolgáló helyiségben  elzártan, elkülönítetten tárolja, melyhez rajta kívül más nem tud hozzáférni. Az adatkezelő és az Ügyfél közötti elektronikus kommunikáció során rögzített adatok kizárólag erre a célra fenntartott e-mail címen keresztül történnek. (lelekosveny7@gmail.com) Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatok biztonságban legyenek (jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól, megsemmisüléstől/sérüléstől).

Muskovits Krisztina e.v. a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének és a Magyar Pszichológia Társaság közös Szakmai Etikai Kódexének hatálya alatt álló képzett pszichológus, akire az "Etikai Kódex" 5. pontjában foglaltakkal összhangban kiterjed a pszichológusi titoktartási kötelezettség az Ügyfélre vonatkozó "pszichológiai"[1] és személyes adatai vonatkozásában, amelyek a pszichológusi titokkörbe tartoznak. Az Ön kezelt adatai pszichológusi titoktartás védelme alatt állnak. Ez a titoktartás az Ügyféllel való kapcsolat lezárása után is fennáll. Ezenkívül az ICF Etikai Kódex szabályai is vonatkoznak rá. Az adatkezelő szem előtt tartja, hogy az Ügyfél adatait, a készített dokumentumokat, jegyzeteket (beleértve az elektronikusan rögzített mappákat, beszélgetéseket) oly módon tárolja, tartja karban és semmisíti meg a készített jegyzeteket, dokumentumokat, amely biztosítja a titoktartást, a biztonságot és a személyes adatok védelmét, és megfelel az alkalmazható jogszabályoknak és megállapodásoknak.

Ügyfelek véleményei 

Az egyéni vállalkozó ügyfelei kifejezett és egyértelmű hozzájárulásával honlapjain időközönként nyilvános vevői véleményeket jelenít meg, mely vélemények megosztása és közlése nem képezi vállalkozó és ügyfelei együttműködésének szükséges és szerves részét.

A vélemények megjelenítése esetén (ld. Vendégkönyv): minden olyan természetes személy, aki a vállalkozóval kötött együttműködést követően beleegyezése után, saját akaratából megossza tapasztalatait a szolgáltatás sikerével, eredményességével kapcsolatban

A kezelt adatok köre vélemények megosztása esetén: ahogyan szeretnének, tiszteletben tartva az anonimitást is (lehet: teljes név, keresztnév, monogram, életkor)

Az adatkezelési cél  ezen vélemények megosztása esetén: az érdeklődők, honlapra látogatók tájékoztatása a szolgáltatásban foglalt lehetőségekről, minőségről, érdeklődés felkeltésének céljából. Az adatok címzettjei a weboldal látogatói. Időtartama: az Ügyfél kérelmére történő törlésig. Az Ügyfél kérheti az általa megosztott vélemény törlését, ezt a weboldal üzemeltetője mindenkor tiszteletben tartja.

Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmában bármikor módosításokat tegyen. Az aktuális Adatkezelési tájékoztató a Felhasználó a Weboldal "Adatkezelési tájékoztató" része alatt tájékozódhat folyamatosan.

Jogorvoslatok

Panasztételi lehetőség: az Adatkezelő esetleges jogsértése esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóságnál: cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu